Informatie voor de opdrachtgever

Xi-ers in de organisatie

Extra intelligente en intense mensen (Xi-ers) zijn ongewoon. Dat maakt ze in allerlei situaties ongewoon waardevol als medewerker. Hun bijzondere vermogen tot bijvoorbeeld het hanteren van complexiteit, hun gedrevenheid, creativiteit en zelfstandigheid is hun handelsmerk.
Die kwaliteiten hebben ook een schaduwzijde die soms (opeens) zichtbaar wordt: Bijvoorbeeld een bijzonder vermogen om dingen onnodig ingewikkeld te maken, koppig te zijn, te luchtfietsen, of ongeleid projectiel te zijn. Dat kan ze op zulke momenten ongewoon lastig in de omgang maken.

Een tweede karakeristiek van Xi-ers is dat ze eigenlijk allemaal nogal verschillend zijn. Dat maakt standaardoplossingen voor bovengenoemde problemen weinig effectief. Het is ook een reden voor het optreden ervan: veel Xi-ers ontdekken stukken van hun eigen gebruiksaanwijzing pas in de praktijk. Vaak is de ontdekking dat ze Xi zijn daar één stuk van. Maar dan blijken er ook allerlei vragen te ontstaan over hoe hun Xi kan bijdragen aan hun persoonlijke effectiviteit.
Met de aanpak van al dit soort vragen heb ik sinds 2000 veel ervaring opgebouwd en deze in kennis gesystematiseerd. Deze Ximension website en mijn boeken zijn daar het resultaat van. Mijn gedrevenheid om van dienst te zijn als coach voor Xi-ers is er alleen maar bij toegenomen.

Afspraken over een traject

Soms heeft een opdrachtgever weinig belang bij terugkoppeling vanwege een aanstaand vertrek, soms is er sprake van zorgplicht of van een wens om bepaalde vaardigheden of gedrag van de medewerker/cliënt te (doen) verbeteren. Soms is de onvolkomen communicatie tussen opdrachtgever of leidinggevende en de cliënt onderdeel van de vraagstelling.
Er zijn dus goede redenen om de afspraken over de communicatie met de opdrachtgever of leidinggevende rond het traject in de offerte voor de begeleiding vast te leggen.

Uitgangspunt is dat de cliënt een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de terugkoppeling rond het traject naar zijn/haar leidinggevende en/of de opdrachtgever.
Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden voor de informatie overdracht vanuit Ximension :

  • geen direct contact vanuit Ximension, alleen de cliënt onderhoudt het contact met de opdrachtgever;
  • telefonisch contact met mij rond de start van het traject over de aandachtspunten voor het traject;
  • een gesprek op locatie, al dan niet in aanwezigheid van de (beoogde) cliënt;
  • tussentijdse rapportages door de cliënt, of eventueel door mij;
  • beknopte rapportage door de cliënt, in samenspraak met mij opgesteld, aan het einde van het traject;
  • een driegesprek op locatie of in Voorburg aan het einde van het traject.

Bij fysieke gesprekken op locatie of in Voorburg zal daarvoor een vergoeding in de offerte worden opgenomen.
Het staat de opdrachtgever altijd vrij om, los van de gemaakte afspraken, tussentijds contact te zoeken als hij/zij daar aanleiding toe ziet.

De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk tussen de gesprekspartners.
De rapportages lichten onder andere toe wanneer de gesprekken hebben plaatsgevonden en beschrijven in algemene termen de resultaten ervan, voor zover de cliënt daarmee instemt.

In de offerte wordt een verwachte einddatum van het traject opgenomen.
Het feitelijke tempo van het traject wordt echter door de cliënt, in samenspraak met de coach, bepaald, tenzij de opdrachtgever expliciet een verplichte einddatum heeft vastgesteld. De ervaring leert dat soms meer tijd nodig is dan vooraf ingeschat. Uitstel dient wel een valide reden te hebben, anders dreigt  het traject te verwateren.

Factuur en betaling

Indien de opdrachtgever instemt met de offerte, wordt de factuur voor het gehele traject ingediend. De betalingstermijn is dertig dagen, of korter indien daarover afspraken zijn gemaakt.

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat indien een traject langer dan een jaar wordt onderbroken zonder nadere afspraken, het recht op de nog openstaande gesprekken vervalt.