Meervoudige intelligenties

Xident-MI‘Do not ask how smart you are:
Ask how you are smart.
Do not ask how motivated you are:
Ask how you are motivated.’
Howard Gardner

Meervoudige Intelligenties is als concept ontwikkeld door de Amerikaan Howard Gardner. Intelligentie is, volgens Gardner, de bekwaamheid om informatie te verwerken, en daarmee problemen op te lossen, vragen op te roepen, of iets te vervaardigen dat waarde heeft voor de omgeving.

Ieder mens, dus ook de Xi-er, heeft tenminste acht verschillende intelligenties beschikbaar waarmee hij zichzelf tot uitdrukking kan brengen.
Gardner heeft ze als volgt benoemd:

Verbaal-linguïstische intelligentie

Gevoeligheid voor gesproken en geschreven taal, het vermogen om talen te leren en de capaciteit om taal te gebruiken om bepaalde doelen te bereiken.
Voorbeeld: advocaten, woordvoerders, schrijvers en dichters.

Logisch-mathematische intelligentie

Problemen logisch analyseren, wiskundige opgaven maken en wetenschappelijk onderzoek doen.
Voorbeeld: wetenschappers, software ontwikkelaars.

Visueel-ruimtelijke intelligentie

Herkennen en manipuleren van vormen en patronen op grote en kleine schaal, ruimtelijk of tweedimensionaal, analyseren van grafische informatie.
Voorbeeld: zeevaarders, beeldhouwers, architecten, schakers, glasblazers.

Lichamelijk-kinesthetische intelligentie

Je lichaam of delen daarvan (zoals hand of mond) gebruiken om problemen op te lossen of producten te maken.
Voorbeeld: dansers, acteurs, sportlieden, maar ook handwerkslieden, technici.

Muzikaal-ritmische intelligentie

Muziekstukken uitvoeren, componeren en waarderen. Gevoel voor ritme en melodie.
Voorbeeld: componist, dirigent, musicus, muziekinstrumentmaker, muziekliefhebber.

Naturalistische intelligentie

Waarnemen, begrijpen en organiseren van patronen in de natuurlijke omgeving. Gevoeligheid voor ritme van dag en seizoen. Vaardigheid in herkenning en ordening van planten en/of dieren.
Voorbeeld: bioloog, medicijnman, milieuactivist, boer, dierenvriend.

Interpersoonlijke intelligentie

De bedoelingen, motieven en verlangens van andere mensen begrijpen en daardoor effectief kunnen samenwerken met anderen.
Voorbeeld: verkopers, leraren, psychologen, politieke of religieuze leiders.

Intrapersoonlijke intelligentie

Zelfinzicht, het bezit van een effectief zelfbeeld, inclusief een beeld van de eigen verlangens, angsten en capaciteiten, en de kunst om die informatie effectief te gebruiken om het eigen leven in te richten.
Voorbeeld: theologen, psychologen, filosofen, mediators.

Eigen voorkeur?

Het heeft zin om bij jezelf na te gaan welke intelligenties relatief sterk zijn ontwikkeld, en in hoeverre het gebruik ervan je energie geeft. Vaak is de nadruk door school of werk sterk op je linguistische of logisch-mathematische intelligentie komen te liggen. Daarmee kan je nu eenmaal ‘slim’ voor de dag komen. Maar een of meer van de andere intelligenties kunnen juist een bron van motivatie en inspiratie zijn.

Bijvoorbeeld:

  • Lichamelijk-kinesthetisch uit zich ook door een behoefte aan beweging, en de ontspannende en inspirerende werking die daar van uit gaat. Hoe statisch is je dagelijks leven en klopt dat met je behoefte?
  • Soms geven herinneringen uit de jeugd een aanwijzing voor een bepaalde intelligentie, die sinds de volwassenheid niet meer gebruikt is, maar de betrokkene weer ‘compleet’ zou maken.

 

   pagina